برنامه CRM تحت وب


با توجه به اصول بازاریابی جدید و رعایت تکنیک های ارتباط با مشتری به کلیه شرکت ها توصیه می شود به صورت مداوم با مشتری خود در ارتباط باشند. بر همین اساس در این سیستم نظر سنجی مشتریان به صورت کلی قابل ارائه و قابل تغییر با توجه به نظرات شرکت ها می باشد که شامل بخش های زیر می باشد:
  • ارتباط با مشتری نصب
  • ارتباط با مشتری گارانتی
  • امتیازات نمایندگان

ارتباط با مشتری نصب:

در این قسمت بعد از تائید فاکتورهای نصب توسط ادمین سیستم در این قسمت قابل مشاهده و آماده نظر سنجی می باشند. هر فاکتور به صورت جداگانه با تماس مستقیم بر اساس اطلاعات نصب نماینده نظرسنجی می شود و سوالاتی با توجه به نساز شرکت طراحی شده و از مشتری پرسیده می شود و گزینه های مربوطه برای هر سوال انتخاب می شود.


ارتباط با مشتری تعمیر گارانتی:

در این قسمت بعد از تائید فاکتورهای تعمیر گارانتی توسط ادمین سیستم در این قسمت قابل مشاهده و آماده نظر سنجی می باشند. هر فاکتور به صورت جداگانه با تماس مستقیم بر اساس اطلاعات ثبت شده از نماینده نظرسنجی می شود و سوالاتی با توجه به نساز شرکت طراحی شده و از مشتری پرسیده می شود و گزینه های مربوطه برای هر سوال انتخاب می شود.


امتیازدهی نمایندگان:

یکی از ویژگی های سیستم امتیاز دهی یا محاسبه درصد رضایت نمایندگان از دیدگاه مشتری می باشد که بر اساس سوالات نظر سنجی و امتیازات کسب شده هر سوال و فاکتورهای دیگر نظیر حجم کار و سیستم شکایات نمره ای به نمایندگان داده شده که یکی از عوامل ارزیابی نمایندگان می باشد مه هر نماینده می تواند نتایج نمرات خود را در نتایج نظر سنجی خود مشاهده کند و تشویقات و تنبیهاتی بر این اساس در نظر گرفته شود.