نرم افزار آنلاین پذیرش و شکایات آنلاین


برنامه رابط پذیرش:
این برنامه رابط که به صورت فایل جدا بر بستر اینترنت طراحی شده است برای و تمام اطلاعات بر روی سرور اصلی برنامه ذخیره می گردد. در این قسمت از برنامه کلیه اطلاعات تماس و مشخصات مشتری و نوع دستگاه ها گرفته شده و نماینده مربوطه از لیست نمایندگان انتخاب شده و ثبت می گردد. همچنین امکاناتی نظیر پیامک ارجاع به مشتری و نماینده و همچنین پیامک کنسلی در این برنامه پیش بینی شده است.

برنامه شکایات:
این قسمت از برنامه نیز همانند پذیرش به صورت فایل جدا بر بستر اینترنت طراحی شده است برای و تمام اطلاعات بر روی سرور اصلی برنامه ذخیره می گردد. شکایات مشتری در این قسمت به همراه مشخصات مشتری، علل شکایت ، نتیجه شکایت و جزئیات دیگر ثبت شده و کلیه شکایات قابل چاپ و گزارش گیری می باشند.چنانچه عامل شکایت نماینده شناخته شود این عامل به صورت خورکار و بر اساس نوع تعریف شرکت در نتیجه نظرسنجی وی تاثیر منفی خواهد گذاشت.